Klauzula informacyjna

Klauzula  informacyjna Dla osoby korzystającej z KONSULTACJI LUB TERAPII

W gabinecie psychologicznym

Imię
Nazwisko
Dane kontaktowe Adres e-mail:             ………………………………………………………………..

Numer telefonu:       ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka /dzieci
w przypadku terapii nieletnich lub terapii rodzin
Dobrowolne podanie danych jest wyrażeniem zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające
na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z pomocy psychologiczno/terapeutycznej

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ArteKoncept Iwona Krasowska:

 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: gabinet@krasowska.pl
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadczenie usług psychologicznych
  i psychoterapeutycznych na podstawie zawartej umowy w związku z art. 6 ust.1 lit. b) oraz zgodnie z 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) RODO podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp.)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa tj. biuro rachunkowe (w przypadku wystawienia faktury), banku (płatności przelewem), dostawców usług teleinformatycznych i hostingowych (kontakt e-mail).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia świadczenia usługi. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).,
  • Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można
   w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.
  • Prawo dostępu do treści danych nie dotyczy notatek własnych psychologa/terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy – wykonania usługi psychologicznej/terapeutycznej).

 

……………………………………………………………………..

(data, czytelny podpis klienta, bądź jego opiekuna prawnego)

 

%d bloggers like this: